Limbă: Yeyi [Shiyɛyi]

Înapoi la Yeyi

 • pronunţia pentru ha ha
 • pronunţia pentru qa qa
 • pronunţia pentru mau mau
 • pronunţia pentru aka aka
 • pronunţia pentru shi shi
 • pronunţia pentru mu mu
 • pronunţia pentru ku ku
 • pronunţia pentru Zana Zana
 • pronunţia pentru ini ini
 • pronunţia pentru ka ka
 • pronunţia pentru mwene mwene
 • pronunţia pentru mati mati
 • pronunţia pentru moku moku
 • pronunţia pentru uncu uncu
 • pronunţia pentru nanga nanga
 • pronunţia pentru ati ati
 • pronunţia pentru yani yani
 • pronunţia pentru yuvu yuvu
 • pronunţia pentru koku koku
 • pronunţia pentru muti muti
 • pronunţia pentru Sha Sha
 • pronunţia pentru mawe mawe
 • pronunţia pentru shaka shaka
 • pronunţia pentru zi zi
 • pronunţia pentru zitjhatjha zitjhatjha
 • pronunţia pentru Ndi Ndi
 • pronunţia pentru kure kure
 • pronunţia pentru mono mono
 • pronunţia pentru ngini ngini
 • pronunţia pentru papu papu
 • pronunţia pentru tuvundja wuchiki tuvundja wuchiki
 • pronunţia pentru iqaaywa iqaaywa
 • pronunţia pentru mayiwa mayiwa
 • pronunţia pentru iyani iyani
 • pronunţia pentru shitjhatjha shitjhatjha
 • pronunţia pentru waqa waqa
 • pronunţia pentru nqhwaa nqhwaa
 • pronunţia pentru wuvundja wuyiri wuvundja wuyiri
 • pronunţia pentru tuncene tuncene
 • pronunţia pentru zigxaaho zigxaaho
 • pronunţia pentru kancene kancene
 • pronunţia pentru muqa muqa
 • pronunţia pentru mapiya mapiya
 • pronunţia pentru nda nda
 • pronunţia pentru iyaaya iyaaya
 • pronunţia pentru anee anee
 • pronunţia pentru makumi makumi
 • pronunţia pentru waa waa
 • pronunţia pentru ldikumi ldikumi
 • pronunţia pentru zildimalda zildimalda
 • pronunţia pentru kachiki kachiki
 • pronunţia pentru ku qhu ku qhu
 • pronunţia pentru ikure ikure
 • pronunţia pentru rusuku rusuku
 • pronunţia pentru shikya shikya
 • pronunţia pentru ukwezi ukwezi
 • pronunţia pentru teenda teenda
 • pronunţia pentru zire zire
 • pronunţia pentru shangana shangana
 • pronunţia pentru lda lda
 • pronunţia pentru wukukutu wukukutu
 • pronunţia pentru wubi wubi
 • pronunţia pentru ldake ldake
 • pronunţia pentru waanga waanga
 • pronunţia pentru mupundi mupundi
 • pronunţia pentru muqhu ku muqhu ku
 • pronunţia pentru yizire yizire
 • pronunţia pentru wuyiri wuyiri
 • pronunţia pentru shisuu shisuu
 • pronunţia pentru muncene muncene
 • pronunţia pentru wanyana wanyana
 • pronunţia pentru akyare akyare
 • pronunţia pentru ldima ldima
 • pronunţia pentru ashano ashano
 • pronunţia pentru ndataa ndataa
 • pronunţia pentru Indji Indji
 • pronunţia pentru yinaa yinaa
 • pronunţia pentru shichiki shichiki
 • pronunţia pentru ingini ingini
 • pronunţia pentru zinii zinii
 • pronunţia pentru tjinii tjinii
 • pronunţia pentru ldire ldire
 • pronunţia pentru ndati ndati
 • pronunţia pentru muchiki muchiki
 • pronunţia pentru inchiki inchiki
 • pronunţia pentru wunaa wunaa
 • pronunţia pentru pa qhu pa qhu
 • pronunţia pentru zisuu zisuu