Categoria:

irregular verbs

Subscrie pronunţiilor din categoria irregular verbs

 • pronunţia pentru been been [en]
 • pronunţia pentru put put [en]
 • pronunţia pentru felt felt [en]
 • pronunţia pentru heard heard [en]
 • pronunţia pentru read read [en]
 • pronunţia pentru drink drink [en]
 • pronunţia pentru wear wear [en]
 • pronunţia pentru throw throw [en]
 • pronunţia pentru win win [en]
 • pronunţia pentru cut cut [en]
 • pronunţia pentru swim swim [en]
 • pronunţia pentru forget forget [en]
 • pronunţia pentru made made [en]
 • pronunţia pentru drank drank [en]
 • pronunţia pentru ride ride [en]
 • pronunţia pentru blow blow [en]
 • pronunţia pentru broadcast broadcast [en]
 • pronunţia pentru understood understood [en]
 • pronunţia pentru forgotten forgotten [en]
 • pronunţia pentru catch catch [en]
 • pronunţia pentru flew flew [en]
 • pronunţia pentru eaten eaten [en]
 • pronunţia pentru rise rise [en]
 • pronunţia pentru fought fought [en]
 • pronunţia pentru dig dig [en]
 • pronunţia pentru given given [en]
 • pronunţia pentru stood stood [en]
 • pronunţia pentru chose chose [en]
 • pronunţia pentru flown flown [en]
 • pronunţia pentru meant meant [en]
 • pronunţia pentru lent lent [fr]
 • pronunţia pentru drew drew [en]
 • pronunţia pentru fly fly [en]
 • pronunţia pentru known known [en]
 • pronunţia pentru spoke spoke [en]
 • pronunţia pentru forbidden forbidden [en]
 • pronunţia pentru hide hide [en]
 • pronunţia pentru gone gone [en]
 • pronunţia pentru sought sought [en]
 • pronunţia pentru hang hang [en]
 • pronunţia pentru frozen frozen [en]
 • pronunţia pentru grew grew [en]
 • pronunţia pentru broke broke [en]
 • pronunţia pentru forbade forbade [en]
 • pronunţia pentru hid hid [en]
 • pronunţia pentru learnt learnt [en]
 • pronunţia pentru misspelt misspelt [en]
 • pronunţia pentru rang rang [en]
 • pronunţia pentru cost cost [en]
 • pronunţia pentru forgot forgot [en]
 • pronunţia pentru gotten gotten [en]
 • pronunţia pentru dug dug [en]
 • pronunţia pentru blew blew [en]
 • pronunţia pentru fell fell [en]
 • pronunţia pentru shut shut [en]
 • pronunţia pentru beaten beaten [en]
 • pronunţia pentru swam swam [en]
 • pronunţia pentru fallen fallen [en]
 • pronunţia pentru risen risen [en]
 • pronunţia pentru chosen chosen [en]
 • pronunţia pentru dreamt dreamt [en]
 • pronunţia pentru taken taken [en]
 • pronunţia pentru freeze freeze [en]
 • pronunţia pentru held held [en]
 • pronunţia pentru bid bid [en]
 • pronunţia pentru wore wore [en]
 • pronunţia pentru burst burst [en]
 • pronunţia pentru drawn drawn [en]
 • pronunţia pentru grind grind [en]
 • pronunţia pentru begun begun [en]
 • pronunţia pentru swum swum [en]
 • pronunţia pentru blown blown [en]
 • pronunţia pentru sung sung [en]
 • pronunţia pentru sold sold [en]
 • pronunţia pentru kept kept [en]
 • pronunţia pentru dreamed dreamed [en]
 • pronunţia pentru sawed sawed [en]
 • pronunţia pentru hung hung [en]
 • pronunţia pentru arisen arisen [en]
 • pronunţia pentru seen seen [en]
 • pronunţia pentru forgive forgive [en]
 • pronunţia pentru bred bred [sv]
 • pronunţia pentru shook shook [en]
 • pronunţia pentru arose arose [en]
 • pronunţia pentru spoken spoken [en]
 • pronunţia pentru slept slept [en]
 • pronunţia pentru ridden ridden [en]
 • pronunţia pentru awoke awoke [en]
 • pronunţia pentru fling fling [en]
 • pronunţia pentru sawn sawn [en]
 • pronunţia pentru rung rung [en]
 • pronunţia pentru forgave forgave [en]
 • pronunţia pentru flung flung [en]
 • pronunţia pentru struck struck [en]
 • pronunţia pentru froze froze [en]
 • pronunţia pentru shrunk shrunk [en]
 • pronunţia pentru fled fled [en]
 • pronunţia pentru forsook forsook [en]
 • pronunţia pentru striven striven [en]
 • pronunţia pentru OK'd OK'd [en]